Vanliga frågor

Städdagar
Som regel har vi städdagar 2 gånger per år, sista lördagen i april och första lördagen i oktober.

Häckar och buskage
Barn syns inte bakom höga häckar. För att förebygga olyckor bör häckar och buskage klippas enligt bilden nedan. Följ Plan- och Bygglagen samt Jordabalken. Lär mer på goteborg.se

Vedeldning
Följ kommunens rekommendationer. Se goteborg.se

Parkering
Det finns gästparkeringar vid sophusen.
Stadigvarande parkering på gatan eller på gästparkeringarna är inte tillåten.

Bygglov
Förändringar på byggnad och/eller tomt kan kräva bygglov. Följ kommunens rekommendationer. Se goteborg.se samt goteborg.se
Vid bygglovsansökningar där samfällighetens mark gränsar följer styrelsen rekomendationerna i länkarna ovan.

Hastighet
Många upplever att bilar mm kör för fort i området.
Upplever man problem utanför sin egen fastighet kan styrelsen bistå med fartgupp som spikas fast i asfalten eller täcka kostnaden vid inköp av material till hinder/blomkrukor mm för att skapa genomtänkta avsmalningar.

Information om samfälligheten:

Bakgrund

 • Gerrebacka Gårds Samfällighet består idag av 77 medlemmar (fastigheter) + 3 extra ComHem-medlemmar (endast kabeltv).
 • Föreningen har funnits sedan 2001 då området byggdes och från början var en del av området (31 fastigheter) en egen bostadsrättsförening som ingick i samfälligheten.
 • Vi förvaltar nedanstående markytor och gemensamhetsanläggningar.

Vägar och gatubelysning för Travarevägen och Töltvägen med omgivning

 • Gatlamporna tänds och släcks av givare som är placerade på respektive sophus. I lyktorna används högtrycksnatriumlampor som tänds med extern tändare. Allt eftersom dessa tändare går sönder så byter vi succesivt ut lamporna till LED. Lamporna hjälps vi åt att byta själva och leverantör av el är BestEl och Nät är Göteborgs Energi. Vid behov anlitas Göteborgs El- och Rörjour för övrigt arbete.
 • 3 lekplatser, 2 gästparkeringar samt omliggande grönytor, rabatter och träd.
 • Vinterväghållning (Sköts av MH Entreprenad)
 • Samfällligheten förvaltar ej Lilla Gerrebackavägen som går genom området (kommunal gata), ej heller cykel och gångvägar som går i utkanten av området.

Sophus och gemensam sophämtning

 • 2 sophus med kärl för matavfall och restavfall som töms 1ggr/vecka. (Göteborgs Stad Kretslopp). Totalt slänger vi i snitt ca 4000kg/månad till en kostnad av ca 1950kr/hus/år
 • Återvinningsstation för sorterat avfall finns mellan Fyrspannsvägen och Skimmelvägen.
 • Närmsta återvinningscentral finns i Tagene industriområde.
 • Tyvärr slängs det alltför mycket avfall i våra sophus som egentligen borde gått till återvinningsstationer samt återvinningscentral.

Gemensam Vattenanläggning

 • Vattenförbrukningen är väldigt individuell för varje hushåll varför en avstämning görs vid varje årsskifte. Förbrukningen varierar inte direkt med antal personer i hushållet utan påverkas av individuella vanor och livsstil samt delvis av yttre faktorer såsom pool eller rinnande toaletter.
 • 1 st vattenmätare i Norra sophuset samt 3 st vattenmätare i södra (Göteborgs Stad Kretslopp)
 • Förbrukning på i snitt 150kbm/hushåll/år (ca 3000kr/hus/år).

Fasighetsnät från ComHem

 • Löpande avtal för fastighetsnät från ComHem inkl analogt och digitalt grundutbud.
 •  Ca 100kr/mån/hus.

Styrelsen

 • Styrelsens uppgift är att för medlemmarna förvalta föreningen samt se till att grundläggande gemensamhetsanläggningar och funktioner fungerar med god ekonomi. Allt arbete I styrelsen sker ideellt. Styrelsen träffas ca 4ggr per år och skall minst bestå av tre ledamöter.
 • Se mer under sidan Styrelsen